Alles wat je wilt weten over de marketingstrategie

Een marketingstrategie geeft antwoord op de vraag hoe de organisatie waarde creëert voor haar eindgebruikers. Hierbij geef je aan hoe je als organisatie op basis van de organisatieidentiteit en organisatiedoelstellingen. Onderwerpen die onderdeel zijn van de marketingstrategie zijn de markt, marktsegmenten, doelgroepen, positioneringen en merkmanagement en marketingtactieken binnen elke doelgroep. Ik heb het bewust over eindgebruikers, omdat het gaat om burgers, patiënten, studenten, klanten, enzovoorts. Want, zowel commerciële als niet-commerciële organisaties hebben veel te winnen met het focussen op waarde creatie voor de eindgebruiker. In dit artikel beantwoord B2B marketingbureau de Gouden Ananas op basis van 10 jaar ervaring veelgestelde vragen.

Wat is een marketingstrategie?

Marketingexpert Kotler definieert marketingstrategie als volgt “De marketinglogica waarmee de organisatie de marketingdoelstellingen hoopt te behalen.”, aldus Oxford College of Marketing. Aanvullend formuleer je deze doelstellingen uiteraard op basis van de bedrijfsidentiteit en de organisatiedoelstellingen. Een marketingstrategie kan worden geformuleerd met hulp van het marktsegmentatie model STP: segmenten, targeting (doelgroepen bepalen) en positionering.

In de praktijk bestaan best wat misverstanden over de betekenis van marketingstrategie. En dat heeft gevolgen voor hoe organisaties omgaan met dit onderwerp, of het zelfs volledig vermijden. Van non profit organisaties die marketing te commercieel (of bijna een beetje vies) vinden. Tot commerciële organisaties die de activiteiten tot marketingcommunicatie beperken . Dit leidt tot gemiste kansen in het verbeteren van de organisatiefocus om waarde te creëren voor de eindgebruiker. En daarmee gebrek aan focus op de hoofdtaak van de organisatie. Daarom vertel ik dit artikel hoe de marketingstrategie voor jullie organisatie, commercieel of niet commercieel, het verschil kan maken.

Wie ben ik? Sayna de Voogd adviseur en oprichter van de Gouden Ananas. In de 10 jaar dat ik organisaties adviseer over de marketingstrategie, heb ik regelmatig te maken met misinterpretaties en vooroordelen over wat marketing nu eigenlijk is. In het artikel De marketingmix uitgelegd vertel ik er al meer over. Je wilt niet weten hoe vaak de Gouden Ananas direct werd weggezet als een marketingcommunicatie-bureau, wat het absoluut niet is. De redenen hiervoor zijn divers, daarover later meer. Maar in mijn ervaring zijn bestuurders het meest vertrouwd met de P van promotie/adverteren uit de mix. Terwijl de andere variabelen de basis vormen van een organisatie die waarde creëert voor haar eindgebruiker. En dan doel ik niet alleen op waarde in Euro’s.


Hoe kan de Gouden Ananas jullie helpen versnellen?

organisatiekern

Allereerst leggen we de organisatiekern vast. Van missie en visie, organisatiedoelstellingen en -strategie tot de gewenste situatie.

Lees meer >

b2b marketingbedrijf marktonderzoek

Vervolgens onderzoeken we de huidige situatie, want hoe staat het ervoor? Dat doen we door middel van externe en interne analyses.

Meer over onderzoek doen >

marketingbedrijf b2b marketingstrategie

Nu we een duidelijk vertrekpunt hebben, maken we op basis van de inzichten de marketingdoelstellingen en – strategie.

B2B marketingstrategie >


Wat is de marketingstrategie in een b2b omgeving?

In het artikel b2b marketing vertel ik je meer over deze vorm van marketing. B2B marketingstrategie geeft antwoord op de vraag hoe jullie de organisatiedoelstellingen gaan behalen door de gehele marketingmix in te zetten.

gouden marketing scan

DMU’s

Binnen een marketingstrategie van een zakelijke dienstverlener of ander b2b-bedrijf is de marktsegmentatie van cruciaal belang. Hierin identificeert een marketeer niet alleen organisaties, maar vooral ook de vaak diverse beslissers (DMU’s). We maken hier vaak grapjes over met klanten ‘een pand schud tenslotte geen ja of nee bij een fantastisch aanbod’. Ook in een b2b strategie draait het om waarde creatie voor klanten.

Heb je hulp nodig bij het formuleren van de marketingstrategie? Plan een online kennismaking in met adviseur Sayna de Voogd. En kijk of ons b2b marketingbureau jullie ook kan helpen bij de realisatie van de ambities.

In dit artikel lees je het volgende over de marketingstrategie:

Wil je snel door het artikel heen navigeren? Klik dan op het onderwerp dat je interesse heeft.

Dit kan een marketingstrategie voor je organisatie betekenen

Dit doet een marketingstrategie voor je organisatie:

Overigens zijn er verschillende manieren om met strategie om te gaan. Zo kun je kiezen om op hoofdlijnen richting te geven. Of juist een strategische planning te maken, waarin op gedetailleerder niveau stap-voor-staprichtlijnen worden meegegeven.

marketingplan template download gratis

Het verschil tussen een marketingplan en -strategie

Een marketingstrategie schetst de aanpak om de organisatiedoelstellingen te realiseren die zijn vertaald naar marketingdoelstellingen. Een marketingplan geeft een concrete, specifieke invulling van marketingtactieken, technieken en acties om de marketingdoelstellingen te realiseren. Een plan kan worden gemaakt voor een afgebakend onderdeel (groei van dienst X) of innovatie op waardecreatie bij groep Y. Ook kan het integraal onderdeel zijn van de realisatie van een groei-ambitie. In alle benoemde gevallen geeft de strategie de richting aan van het plan. Het plan gaat op haar beurt gedetailleerder in op het hoe en wat.

Zo verwerk je de mix in de marketingstrategie

Het is belangrijk om te weten hoe de mix kan worden gebruikt voor het maken van de marketingstrategie. Om dat te kunnen, moeten we bepalen wat het precies is. Wij hanteren de volgende definitie: De typische mix bestaat uit 4 of 7 controleerbare variabelen. Aan de hand van de uitdaging waar de organisatie voorstaat kan er aan de diverse variabelen worden gewerkt. De variabelen zijn product, prijs, plaats, promotie, personeel, fysiek bewijs en mensen. Je maakt op basis van onderzoek per variabele een gap-analyse van de werkelijke en gewenste situatie. Vervolgens formuleer je een aanpak hoe van de gewenste situatie naar de werkelijke situatie te gaan.

Vervolgens formuleer je per variabelen een aanpak (strategie) om deze te verbeteren. Deze worden aangestuurd door de abstractere marketingstrategie, maar zijn ook onderdeel van de uitwerking van die strategie. Want met de p’s wordt het een concretere strategie afgestemd op de specifieke situatie van jullie organisatie.

agility in strategie

Bouw ruimte in voor verandering

In 2023 werd Chat GPT als generatieve AI tool gelanceerd.

In een klap werden AI tools beschikbaar gemaakt voor het grote publiek. Van MidJourney naar koppelingen met marketing-, klantcontact-, hr- en financetools.

Dit was een ontwikkeling die velen niet voorzagen. Het bracht onrust in diverse markten. Want AI kon in de VS al snel met meer succes het advocaten-examen afleggen. Witte boorden banen zouden verdwijnen. Op dit soort ontwikkelingen en onrust bij zowel de markt als bij medewerkers wil je kunnen inspelen.

Mijn punt? De wereld om ons heen verandert snel, lange termijn strategieën en planningen geven richting aan. Maar moeten organisaties geen gevoel van schijnveiligheid geven. Daarom moeten zowel organisatiestrategieën als marketingstrategieën flexibel zijn. Zodat er kan worden ingespeeld op nieuwe voorziene en onvoorziene inzichten.

Pivotten

In de startup cultuur en growth hacking cultuur wordt gesproken over het pivotten van een strategie. Dit stamt af van de basketterm die omschrijft hoe een speler na het vangen van de bal op de plek blijft staan, maar wel om de eigen as draait, terwijl 1 voet de grond niet loslaat. Bij bestaande organisaties spreken we eerder van een strategische verandering die een organisatie inzet door een prestatiegat (performance gap). Beide perspectieven vragen om flexibiliteit.

Een onderzoek dat in 2020 werd gepubliceerd in het Strategic Management Journal deelde de inzichten van een onderzoek naar energie- en cleantech-bedrijven in de opstartfase. Er waren 93 strategische keuzemomenten geanalyseerd die konden zorgen voor een strategieverandering. Slechts 1 van de 7 onderzochte organisaties veranderde op die momenten niets. Dit onderzoek concludeert dat het dan vaak gaat over opkomende veranderingen in plaats van geplande veranderingen in de strategie. Dit onderzoek laat zien dat organisaties vaak niet pivotten door één katalysator. Het gaat in de praktijk om een opeenvolging van keuzes om dingen toe te voegen of te verwijderen uit de strategie of in zijn totaliteit te stoppen met het volgen van de strategie. Bovenstaande studie beperkte zich tot het kijken naar veranderingen en niet naar het succes van die verandering.

Concluderend, een verandering in het speelveld, kan leiden tot een verandering in de organisatiestrategie. Dat leidt logischerwijs tot een wijziging van de marketingstrategie.

Hoe kiezen organisaties dan hun strategische veranderingen?

Zoals hierboven omschreven, heeft dit vaak te maken met veranderingen in de omgeving van de organisatie. Daarom is continue analyse van wat er buiten de deur gebeurt, cruciaal. Er zijn hier talloze methoden voor. De meest eenvoudige en bekendste is wellicht de DESTEP/DEPEST. Waarbij wordt gekeken naar factoren rondom demografie, economie, sociologisch, technologisch, ecologisch en politiek en wetgeving. Deze modellen bieden houvast om de omgeving te analyseren en te handelen naar de inzichten. Maar ook zaken als doelgroepenanalyse, klantonderzoeken en interne analyses helpen bij verkrijgen van inzichten. Deze kan het team dan weer samenvatten in een SWOT-analyse om snel prioriteiten te stellen.

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het opstellen van jullie strategie? Plan dan een gratis adviescall van 30 minuten in.

Het is echt iets anders dan marketingcommunicatie

het verschil tussen marketingstrategie en marketingcommunicatie

Vaak worden termen als marketing en marketingcommunicatie door elkaar gebruikt. Waardoor er ook over een marketingstrategie wordt gesproken terwijl mensen een marketingcommunicatiestrateige bedoelen. Ja, de strategie die bij de P van promotie hoort. In dit artikel heb ik het zoals hierboven aangegeven over integrale marketing. Dit gaat over waarde creatie en niet alleen over het communiceren van de meerwaarde die jullie als organisatie kunnen bieden. Dat noemen we in de marketing namelijk promotie of marketingcommunicatie. Een onmisbaar onderdeel, want als je het niet deelt met de markt, zal de markt jullie minder goed weten te vinden. Maar niet het hele verhaal als het om marketingstrategie gaat.

Helaas gaat digitale marketing vaak over de promotiestrategie. Er zijn natuurlijk ook voorbeelden van organisaties die wel een marketingstrategie voeren in de vorm van een e-commercestrategie waarbij zaken als product, prijs, personeel, service, distributie, enzovoorts wel een duidelijke rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan Amazon of Bol.com.

5 verschillen tussen marketingstrategieën in de commerciële en niet commerciële sector

Verschillen tussen B2C, G2C en B2B marketingstrategieën

Elke organisatie houdt zich op een of andere manier bezig met het creëren van waarde. Zoals gezegd is een marketingstrategie daarmee onmisbaar voor commerciële organisaties, maar ook voor non-profits of overheidsinstellingen. Denk bijvoorbeeld aan zorg-, overheids- en onderwijsinstellingen. Uiteraard zijn er naast overeenkomsten ook verschillen te benoemen. In de eerste plaats speelt de perceptie van marketing een rol. Hierbij speelt de smet van commercie op de term marketing een rol, maar ook de interpretatie van marketing als marketingcommunicatie. Wat bij niet-commerciële organisaties vaak onder de noemer communicatie wordt geschaard. De verschillen heb ik hierboven al benoemd, dus ik zal niet in herhaling vallen, maar het blijft iets belangrijks om in het achterhoofd te houden. Vooral als jij zelf intern met je team of bestuur in gesprek wil over het belang en de rol van marketing.

Je kunt onderscheid maken in de marketingstrategie met als eindgebruikers consumenten of bedrijven (professionals). Of de burger dienen, ontzorgen en beschermen bij de overheid, provincies, gemeenten, Belastingdienst of politie. Terwijl de beste zorg (vaak voor een betaalbare prijs) in de gezondheidszorg weer een cruciale rol speelt. En bij onderwijsinstellingen gaat het juist over waarde creatie voor studenten (inhoud van de opleiding) en aansluiting op de arbeidsmarkt (maatschappij). Daarom vind je hieronder een aantal verschillen:

Marketingstrategie bij commerciële bedrijven

Hierin maak ik onderscheid tussen bedrijven die B2B zaken doen of B2C.

B2B: bedrijven die zaken doen met bedrijven

Bij bedrijven die zaken doen met bedrijven gaat het vaak gespecialiseerde producten en of diensten die goed zijn afgestemd op de behoeften van de markt. Hierbij speelt maatwerk ook vaak een rol. Denk hierbij onder andere aan leveranciers van producten (onderdelen, verzekeringen) of diensten (transport, consultancy, ICT of Saas). Dit zijn vaak grotere investeringen dan in de consumentenmarkt. Idealiter richten bedrijven zich op duurzame relaties tussen klant en leverancier.

Als ik je een advies mag geven is dat je de aanname die in de B2B markt veel wordt gedaan dat men rationele keuzes maakt, niet altijd opgaat. Men gaat ervan uit dat, omdat we met professionals te maken hebben, inkoopbeslissingen 100% rationeel worden gemaakt. Toch worden ook zakelijke aankopen vaak primair op irrationele keuzes gestoeld die later worden voorzien van ratio. Dit gaat vrij snel, waardoor we het niet altijd opmerken. Al helemaal niet, omdat mensen achteraf – rete snel – kunnen rationaliseren waarom ze een keuze hebben gemaakt. Daarom zijn zaken als een waarde creërend product of dienst, goede medewerkers, goede klant- en doelgroepkennis en goede distributie cruciaal. Strategieën die vaak worden gevolgd zijn het vergroten van het marktaandeel, groei in winst, aantal (tevreden) klanten of medewerkers of het realiseren van een stabiele inkomensstromen. Ook speelt innovatie een belangrijke rol om een waardevolle speler te zijn.

B2C: bedrijven die waarde creëren voor consumenten

Bedrijven zoals Coca Cola of Nike, richten zich vaker op prijs, product, plaats (distributie) en promotie (brand). Bij dat laatste gaat het vaak om de illusie van bij het merk horen (bijvoorbeeld een high-end merk). Of de merkattributen over kunnen nemen (Just Do It). Kortom, een gevoel dat de consument kan kopen. Of simpelweg een dienst die goedkoper of beter is dan de rest van het aanbod. Kijk maar naar de marketingstrategie van Picnic; “Het idee is simpel. Wij regelen de boodschappen, zodat jij meer tijd hebt voor leukere dingen.”

Overheidsmarketingstrategie

G2C marketingstrategie (governement-to-civilion) heeft doorgaans betrekking op projecten of diensten met een maatschappelijk belang en uitgevoerd vanuit hun overheidstaken. Maar ook bij overheidsorganisaties kan het met economische doelstellingen te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een aantrekkelijk economisch klimaat, op zowel nationaal als lokaal niveau. Hier kan men onderzoeken hoe een plaats interessanter te maken voor organisaties, toeristen enzovoorts. Hierbij zien we vooral de promotiestrategie (city marketing), maar er vindt uiteraard ook veel plaats op het gebied van aanbod, bereikbaarheid, wonen, gezondheid en meer. Anderzijds kun je ook denken aan beleidsthema’s waar gedragsverandering een rol speelt. Denk aan toolkits die ontwikkeld worden aan de hand van beleid rondom thema’s als gezond oud worden, studeren, diversiteit promoten, discriminatie tegengaan, enzovoorts. Of aanpassingen in de openbare ruimte (een soort van product/dienst van de overheid) om deze thema’s aan te pakken.

Gezondheidsmarketingstrategie

Verschillende soorten marketingstrategieën

Zoals gezegd eerder aangegeven is onderzoek best een belangrijk onderdeel van de voorbereiding het formuleren van de strategie. Op basis van die inzichten en een toolbox met een aantal ‘bewezen’ strategieën kun je samen met het team een brainstorm organiseren, waarin jullie tot de beste invulling komen. Houdt hierbij zoals eerder aangegeven goed de doelstellingen -strategie en missie en visie van de organisatie in het achterhoofd. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een aanpak die zich richt op de concurrent of juist op waardecreatie.

De concurrentiestrategie van Porter

Porter, professor aan Harvard en bedrijfseconoom ontwikkelde in zijn carrière onder andere het vijfkrachtenmodel en het waardeketenmodel. Hij ontwikkelde ook deze marketingstrategieën:

Waardestrategieën van Treacy en Wiersema

Bij deze strategieën zet je in op het uitblinken op één of twee (waarde)assen. Hier zijn verschillende combinaties in te bedenken, enkele voorbeelden zijn:

Een combinatie biedt ook veel potentie, onderzoek eens hoe AirBnB daar invulling aangeeft. Zij zetten in op zowel het proces als de klantrelatie. Meer informatie en voorbeelden vind je hier.

Zo past het in je business plan

Zo past de strategie in je business plan

Het kiezen van een marketing strategie is een belangrijke stap, maar die strategie moet vooral in lijn ligt met waar je met je bedrijf naartoe wilt. Het is met andere woorden geen overbodige luxe om de strategie binnen je ondernemingsplan te doen passen. Het is zelfs zo dat je in zo’n plan verplicht bent weer te geven welke strategie je gebruikt en wat je doelen zijn. Hieronder een korte samenvatting van een ondernemingsplan volgens Ondernemersbelang:

  1. De organisatie-identiteit met waarden, missie en visie
  2. De doelstellingen en strategie van de organisatie
  3. De inzichten van het marktonderzoek samengevat in een analyse
  4. Het financieel plan (met onder andere forecasts en investerings-, financierings-, exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen).
  5. Het marketingplan

Het marketingplan bestaat uit de strategie en een planning. Kun je wel wat hulp gebruiken? Download dan gratis het Gouden marketingplan template.

Een marketingstrategie model helpt je bij strategievorming

Wegwijs raken in de wereld van de marketing, dat is een stuk gemakkelijker als je weet hoe enkele van de populairste marketingstrategie modellen werken. Hieronder een greep uit de vele marketingstrategie modellen die er zijn:

1. Marketingstrategie model: Het vijfkrachten model van Philip Porter

Porter’s Vijf Krachten Model helpt je bij het in kaart brengen van de markt waarin het bedrijf opereert. Wel zo handig, want inzicht in de markt en andere aanbieders, is de basis van de marketingstrategie om waarde te creëren. Dit marketingstrategie model identificeert en evalueert vijf marktkrachten die de intensiteit van concurrentie in een industrie bepalen en daarmee de winstgevendheid beïnvloeden. De vijf krachten zijn:

Dit marketingstrategie model biedt bedrijven inzichten om marketingstrategieën te ontwikkelen om bewust met de kansen en bedreigingen van de marktwerking om te gaan.

2. Het marketingstrategiemodel van de Boston Consulting Group

De BCG-matrix helpt bij het bepalen van de waarde van diverse product- en/of dienstnegroepen van de organisatie. Het helpt dus bij het evalueren van hun verschillende producten, diensten of bedrijfseenheden op basis van hun marktgroei en marktaandeel. De matrix verdeelt producten en diensten in vier categorieën:

De BCG-matrix helpt bedrijven bij het bepalen welke producten moeten worden geïnvesteerd in, welke moeten worden behouden of afgebouwd, en welke moeten worden afgestoten. Een mooie aanvulling op dit marketingstrategie model is de 80/20 principe ook wel het Pareto principe, waarbij je eerst analyseert uit welke 20% type klanten, 80% van de winstgevend voortkomt.

3. Een van de marketingstrateige modellen die de product-marktcombinatie in kaart brengt is de MABA-analyse

De MABA-analyse helpt jullie bij het in kaart brengen van de aantrekkelijkehid van de product-marktcombinaties (of dienst-marktcombinaties). Op basis van de uitkomsten kunnen jullie besluiten welke producten en diensten moeten worden versterkt met investeringen en innovaties. Maar ook welke moeten worden afgebouwd. Met dit model werk je met de marktaantrekkelijkheid en de concurrentiekracht van de organisatie (mits van toepassing). Uiteindelijk helpt het model met het maken van drie besluiten, namelijk investeren, desinvesteren of selectief investeren.

4. Het marketingstrategie model de Ansoffmatrix

De Ansoffmatrix helpt bij het bepalen van groeistrategieën. Het werkt met twee assen; bestaande/nieuwe producten/diensten en bestaande/nieuwe markten. Afhankelijk van de situatie kan dit uitkomen op strategieën als marktpenetratie, marktontwikkeling, productontwikkeling en diversificatie. De situatie en de strategie helpen bij de verdere invulling van de strategie.

5. En het laatste model in dit marketingstrategie modellen overzicht is het 7S-model McKinsey

Het 7S-model geeft een duidelijk overzicht van de interne eigenschappen van een onderneming, met name de sterkste en zwaktes. Door naar de verschillende variabelen te kijken, kunnen strategische keuzes worden gemaakt die de uitkomsten moeten verbeteren. Dit model kan worden gebruikt voor het formuleren van organisatiestrategieën tot marketingstrategieën.

Het gaat in op de verschillende variabelen. Denk aan strategie, structuur, systemen, stijl, kernvaardigheden, personeel en gedeelde waarden/cultuur.
Dit model is een goede oplossing om het onderscheidende vermogen van de onderneming, maar ook de capaciteiten van het personeel en de structuur van het bedrijf in kaart te brengen.

5 marketingstrategie voorbeelden

Naast het onderzoek kun je inspiratie opdoen door te kijken naar andere organisaties. Daarom vind je hieronder voorbeelden varierend van Tesla tot het Antoni van Leeuwenhoek.

1. Tesla

Elon Musk, de voorzitten van Tesla, heeft zich vooral gefocust op het verbeteren van de zichtbaarheid van zijn bedrijf op de markt. Zijn engagement op sociale mediaplatforms, zoals Twitter, speelt hierbij een belangrijk rol. Het is zelfs zo dat zijn persoonlijke accounts steeds meer gaan fungeren als een soort marketingkanaal voor de onderneming.

Een van de typische kenmerken van Elon Musk? Hij verspreidt regelmatig controversiële berichten via het internet. In sommige gevallen deelt hij zelfs video’s of berichten van testprocedures voor zijn producten, die vaak mislukken. Niet bepaald goede marketing, zou je denken, maar zijn aanpak werkt blijkbaar wel om aan naambekendheid te winnen.

Ook een interessant weetje: investeerders kunnen niet rechtstreeks een franchise aankopen van Tesla. Het bedrijf maakt daarbij gebruik van verkoopcentra, die zowel instaan voor de verkoop zelf als voor de klantendienst.

2. Zorg: Amsterdam UMC

Amsterdam UMC is een goed voorbeeld van een onderneming die zich op het vlak van marketing onderscheidt van gelijkaardige instellingen en organisaties. De belangrijkste pijlers zijn:

De S.P.I.T.S kernkwaliteiten van UMC Amsterdam spelen een essentiële rol bij het bepalen van de strategie: Samenwerken, Persoonlijk, Innovatief, Toonaangevend en Selectief.

Aan de andere kant maakt Amsterdam UMC ook gebruikt van een aantal kernwaarden: Zorgzaam, Initiatiefrijk en Nieuwsgierigheid. Een unieke strategie de misschien minder weg heeft van een traditionele marketingaanpak, maar toch bijdraagt aan de populariteit van deze organisatie.

marketingplan template gratis download

3. Zorg: Antoni van Leeuwenhoek

Het Antoni van Leeuwenhoek Nederlands Kankerinstituut beoogt specifieke doelen door te bouwen op de belangrijkste kwaliteiten en kernwaarden:

4. De B2B De AFAS Marketing Journey

De AFAS Marketing Journey is een goed voorbeeld van een marketingstrategie waarbij het creëren van naamsbekendheid centraal staat. Daarbij ligt de focus ook op het begeleiden van klanten. Het creëren van WOW-momenten en het toevoegen van echte waarde, zijn hierbij onmisbaar.

5. Utrecht Marketing

Utrecht Marketing zet Utrecht in de spotlight en richt zich op bezoekersmarketing, maar ook op het aantrekken van talent en het promoten van culturele activiteiten. Daarbij ondersteunt Utrecht Marketing ook nieuwe ondernemingen en speelt het een belangrijke rol bij aspecten als inclusiviteit, duurzaamheid en leefbaarheid in de stad.

Utrecht Marketing is een partneronderneming, maar ook een reputatiebouwer en kennispartner die verschillende partijen samenbrengt, ongeacht de sector. Dit is een goed voorbeeld van een organisatie die aan G2C-marketing doet en zich dus vooral richt op maatschappelijk relevante thema’s. Interessant om te weten is dat Utrecht Marketing op lokaal, regionaal, maar ook nationaal en internationaal niveau actief is.

heb je genoeg voorbeelden gezien, maar weet je niet hoe je dit vertaalt naar jullie organisatie?

Plan gratis een adviescall in met de Gouden Ananas. We helpen je graag verder.

Wil je de marketing uitbesteden? Dat kan ook bij marketingbedrijf de Gouden Ananas.

De marketingaanpak bepalen, doe je zo

De precieze route hangt natuurlijk af van de specifieke situatie, jullie organisatie, levensfase (startup, florerend of overlevend)? Hoog over kun je deze stappen doorlopen:

Dit was hem

Hopelijk heb je nieuwe inzichten opgedaan rondom de marketingstrategie. Het meest belangrijke is misschien wel het inzicht in wat marketing als strategisch instrument voor alle organisaties commercieel en non profit kan betekenen, om hun doelstellingen te realiseren.

Het opstellen van een marketingstrategie, daar komt heel wat bij kijken. Het bepalen van je marketingdoelen, het vastleggen van een marketingbudget en het opstellen van een competitieve analyse vormen slechts enkele van de belangrijkste taken die je moet ondernemen. Heb je hulp nodig bij het opzetten van een marketingstrategie? Maak dan zeker gebruik van ons marketingplan template.

Plan gratis een adviescall in en ontdek hoe we je kunnen helpen bij het maken van de marketingstrategie

Hopelijk heeft dit artikel je geïnspireerd. Wellicht denk je hier moeten we mee aan de slag, maar ontbreekt het je aan tijd, kennis en/of ervaring. Daar helpen we je graag mee. Plan daarom een gratis adviescall van 30 minuten in met adviseur Sayna de Voogd.